Kontakt

Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin Centrum Synergia

Regulamin Centrum Synergia

 1. Przed skorzystaniem z usług centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Centrum Synergia zlokalizowane jest w budynku przy ul. Św. Pawła 11 w Chorzowie, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.
 3. W Centrum Synergia wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci i niemowląt, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarskie.
 4. Pracownicy Centrum Synergia posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.
 5. Zakup usługi w Centrum Synergia jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Synergia oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 6. Usługi w Centrum Synergia są odpłatne. Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie www.centrum-synergia.pl
 7. Za usługi świadczone na terenie Centrum Synergia płatności można dokonać gotówką lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 8. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką bądź przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 3 dni przed terminem zabiegu.
 9. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne oraz wizyty lekarskie.
 10. W razie niemożliwości zgłoszenia się na zabiegi pacjent ma obowiązek poinformowania o tym co najmniej 3 dni wcześniej (np. telefonicznie lub mailowo rejestracja@centrum-synergia.pl).
 11. Niepoinformowanie o nieobecności na pierwszej wizycie spowoduje skreślenie pacjenta z pozostałych terminów (jest to rozumiane jako rezygnacja z zabiegów).
 12. Po rozpoczęciu rehabilitacji niezgłoszenie się na jeden z wyznaczonych terminów i niepowiadomienie także powoduje skreślenie pacjenta z pozostałych wizyt (jest to rozumiane jako rezygnacja z zabiegów).
 13. W przypadku rezerwacji cyklu zabiegów przez pacjentów, pobierana zostaje promocyjna opłata za cały cykl zabiegowy (pakiet). Pacjent ma prawo odwołać zabiegi oraz otrzymać zwrot kwot wpłaconych na ich poczet w momencie, gdy anulacja nastąpi najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem cyklu (regulamin sprzedaży i korzystania z pakietów Centrum Synergia)
 14. Anulacji można dokonać telefonicznie pod numerem 799 056 782, mailowo na adres rejestracja@centrum-synergia.pl bądź osobiście.
 15. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w pkt. 13 Pacjentowi nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot.
 16. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi.
 17. Istnieje możliwość ewentualnego przesunięcia terminów cyklu o czym każdorazowo decyduje Kierownictwo placówki.
 18. Wszystkich korzystających z sali obowiązuje strój i obuwie sportowe (najlepiej klapki)
 19. Za przedmioty pozostawione w szatni i szafkach Centrum Synergia nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Za zgubiony lub uszkodzony kluczyk do szafki, obowiązuje opłata w wysokości 20 PLN.
 21. Na teren Centrum Synergia nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 22. Pracownicy Centrum Synergia zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 23. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący zajęcia.
 24. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 25. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: rejestracja@centrum-synergia.pl
 26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Synergia są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.