Kontakt

Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin „Pakiety”

Regulamin „Pakiety”

§ 1

 1. Centrum Synergia oferuje w sprzedaży promocyjne pakiety, które uprawniają ich posiadaczy do korzystania z usług Centrum na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Centrum Synergia, których treść dostępna jest na stronie internetowej: www.centrum-synergia.pl
 2. Centrum oferuje następujące rodzaje Karnetów:
  1. Pakiet „mały” – 10 sesji fizjoterapeutycznych – obejmujący wskazane zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż, terapię manualną (lub inną metodę specjalną), ćwiczenia prowadzone indywidualnie. (10x 60-90 minut) -do wykorzystania w okresie 1,5 miesiąca
  2. Pakiet „duży” – 20 sesji fizjoterapeutycznych – obejmujących wskazane zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż, terapię manualną (lub inną metodę specjalną), ćwiczenia prowadzone indywidualnie. (20x 60-90 minut) – do wykorzystania w okresie 3 miesięcy
  3. Pakiet „Senior” (dla osób po 65 roku życia) 10 sesji fizjoterapeutycznych – obejmujących wskazane zabiegi fizykoterapeutyczne, masaż, terapię manualną (lub inną metodę specjalną), ćwiczenia prowadzone indywidualnie. (10x 60-90 minut) -do wykorzystania w okresie 1,5 miesiąca
  4. Rehabilitacja dzieci i młodzieży (od 3 roku życia) – do wykorzystania w okresie 1,5 miesiąca
  5. Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci (z problemami neurologicznymi i hipotonią) – do wykorzystania w okresie 3 miesięcy
  6. Trening personalny i funkcjonalny – pakiet 10 treningów (jednostka treningowa od 60 do 90 minut) – do wykorzystania w okresie 1,5 miesiąca
 1. Aktualne ceny pakietów określone są w Cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie www.centrum-synergia.pl

§ 2

 1. Zakup pakietu poprzedza pierwsza wizyta diagnostyczno-terapeutyczna.
 2. Pakiet uprawnia do korzystania z usług Centrum wyłącznie osobę wskazaną na Karnecie [Posiadacz Pakietu]. Jeżeli osoba kupująca Pakiet [Kupujący] nabywa go dla innej osoby, indywidualizacja Pakietu następuje najpóźniej przy pierwszej wizycie pacjenta, poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu na Karnecie i założenie kartoteki pacjenta.
 3. Posiadacz pakietu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie ważności Pakietu, czyli najpóźniej 45 lub 90 dni od pierwszej sesji (w zależności od pakietu). Za datę rozpoczęcia ważności Pakietu uważa się datę pierwszej sesji rehabilitacyjnej.
 4. Niewykorzystanie Pakietu w terminie określonym w treści dokumentu Karnetu powoduje utratę jego ważności. Termin ważności Pakietu może być przedłużony wyłącznie z powodu niemożliwość odbycia sesji ze względu na nieobecność fizjoterapeuty prowadzącego.
 5. Po upływie okresu ważności Pakietu Posiadacz nie może żądać od Centrum wykonania usługi, do której Pakiet uprawniał, ani też wystąpić wobec Centrum z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługami, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

§ 3

 1. W przypadku gdy w okresie ważności Pakietu Posiadacz Pakietu nie wykorzysta wszystkich usług, do których Karnet upoważnia kwota stanowiąca równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi
 2. Posiadacz Pakietu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez skorzystanie z konkretnej usługi, do której Pakiet upoważnia.
 3. Zabrania się odsprzedawania Pakietu osobom trzecim.

§ 4

 1. Zabiegi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia Centrum, zgodnie z informacją zawartą na stronie internetowej www.centrum-synergia.pl
 2. Rezerwacji usługi Posiadacz Pakietu może dokonać osobiście lub kontaktując się z recepcją Centrum za pośrednictwem:
 3. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej powinna zawierać imię i nazwisko pacjenta oraz sugerowaną datę i godzinę wizyty.
 4. Rezerwację dokonywaną poprzez pocztę elektroniczną uznaje się za skutecznie dokonaną wyłącznie pod warunkiem, że zostanie zwrotnie potwierdzona przez Centrum w ciągu 48 godzin od daty złożenia rezerwacji, na adres poczty elektronicznej nadawcy widniejący w przesłanej wiadomości.
 5. Rezerwacja dokonywana telefonicznie nie wymaga odrębnego potwierdzania.
 6. W przypadku niepotwierdzenia rezerwacji w sposób określony w pkt. 4 i 5 rezerwację uznaje się za nie dokonaną.
 7. Odwołanie wizyty jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę. W przypadku odwołania terapii w zarezerwowanym dniu – WIZYTA PRZEPADA!

§ 5

 1. Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w Centrum na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
 2. Zakupiony Pakiet nie podlega zwrotowi
 3. W wyjątkowych przypadkach, w zależności od uznania Centrum, cena Pakietu może zostać zwrócona po uprzednim potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości Karnetu. Zwrot ceny zakupu Pakietu może nastąpić wyłącznie pod warunkiem przedstawienia przez posiadacza Pakietu dowodu zakupu tj. paragonu lub faktury.

§ 6

 1. Kupujący jak również Posiadacz Karnetu zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Centrum Synergia.
 2. Zakup Pakietu stanowi potwierdzenie, że Kupujący akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie Centrum Synergia. Przyjęcie Karnetu przez Posiadacza Pakietu stanowi potwierdzenie, że posiadacz Pakietu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Kupujący zobowiązany jest przed przekazaniem Karnetu poinformować Posiadacza Karnetu o warunkach korzystania z Pakietów zawartych z niniejszym Regulaminie, w tym o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminem Centrum Synergia. W przypadku nieudzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji Posiadaczowi Karnetu, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu.