Kontakt

Przejdź do treści

Projekt UE

CENTRUM SYNERGIA MONIKA TIFFERT w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2022r. realizuje projekt RPSL.08.03.02-
24-00G7/19 pn. „Subregion Centralny – aktywny zawodowo i zdrowy! Wdrożenie programu zdrowotnego dot. rehabilitacji
leczniczej mieszkańców Subregionu Centralnego woj. śląskiego z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego
i mięśniowego wspierającego aktywność zawodową”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:
Działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie
w zatrudnieniu i powrót do pracy
Poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie
w zatrudnieniu i powrót do pracy dla co najmniej 579 osób, mieszkańców Subregionu Centralnego głównie Chorzowa i miast
ościennych w tym z obszaru miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w wieku od 50 do 59 r.ż. w przypadku kobiet
oraz od 50 do 64 r.ż. w przypadku mężczyzn – aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia
z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez zapewnienie im kompleksowego systemu wsparcia.
Projekt zakłada:

  • szkolenie kadry medycznej
  • kompleksową rehabilitację uczestników projektu
  • udział w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej, żywieniowej oraz psychoedukacji.
Wartość projektu
0
Dofinansowanie ze środków UE
0