stat4u

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Monikę Tiffert


§ 1
 
1.      Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest przedsiębiorca Monika Tiffert, zwany dalej „podmiotem leczniczym”.
2.      Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą Centrum Synergia Monika Tiffert, w Chorzowie, przy ul. Św. Pawła 11
 
§ 2
 
1.      Regulamin obowiązuje:
-   wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w § 1 ust. 1 w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
-   wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.
 
§ 3
 
1.      Regulamin opracowano na podstawie:
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654);
- ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239,poz. 1593)
- wpisie do ewidencji gospodarczej nr 25352
- innych przepisów prawa
 
§ 4
 
1.      Podstawowym celem podmiotu Centrum Synergia Monika Tiffert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
2.      Do podstawowych zadań podmiotu Centrum Synergia Monika Tiffert należy:
-          prognozowanie i organizowanie działalności fizjoterapeutycznej,
-          przeprowadzanie sesji fizjoterapeutycznych,
-          udzielanie indywidualnych porad i konsultacji fizjoterapeutycznych,
-          udzielanie indywidualnych porad i konsultacji lekarskich
-          prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej,
-          współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, uczelniami, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami
-          prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
-          inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.
 
§ 5
 
1.      W ramach podmiotu leczniczego wyodrębnia się jednostki organizacyjne:
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej Centrum Synergia
2.      W obrębie jednostki organizacyjnej Centrum Synergia Monika Tiffert funkcjonują komórki organizacyjne:
- dział (pracownia) fizjoterapii
- dział (pracownia) fizykoterapii
- dział (pracownia) kinezyterapii
- dział (pracownia) rehabilitacji dzieci i niemowląt
- dział (pracownia) masażu leczniczego
- zespół rehabilitacji domowej
- gabinety lekarskie
 
§ 6
 
 1. Podmiot leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń fizjoterapeutycznych może odbywać się także w miejscu zamieszkania pacjenta.
 
§ 7
1. Centrum Synergia Monika Tiffert kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik - właściciel.
2. Kierownik Centrum Synergia Monika Tiffert jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
3. KierownikCentrum Synergia Monika Tiffert odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.
4. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
5. Do obowiązków i uprawnień kierownika należy:
organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników
zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników
podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagrodzenia, karania i zwalniania pracowników.
 
§ 8
 
1.Świadczenia w ramach jednostki organizacyjnej Centrum Synergia Monika Tiffert są realizowane w dni: poniedziałek - piątek w godzinach 8.00 – 20.00.
2. Świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.
3. Rejestracja pacjentów dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
- osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej w miejscu udzielania świadczeń,
- telefonicznego na numer telefonu 32 736 60 08,
- mailowego: rejestracja @centrum-synergia.pl
4. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia określone w odrębnych przepisach.
5. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej.
6. Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentowi z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
7. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
8. Świadczenia zdrowotne są organizowane w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 
§9
 
 1. Podmiot leczniczy Centrum Synergia Monika Tiffert udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnych z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.centrum-synergia.pl.
2.      Źródłem finansowania Centrum Synergia Monika Tiffert są również środki odpłatne z tytułu świadczeń zdrowotnych przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania i rozwiązywania regulują odrębne przepisy.
3.      Źródłem finansowania Centrum Synergia Monika Tiffert mogą być też spadki, zapisy, darowizny, dotacje.
4.       Źródłem finansowania Centrum Synergia Monika Tiffert   mogą być również wpływy z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w §4, zgodnie z ustawą o swobodzie gospodarczej.
 1. Podmiot leczniczy Centrum Synergia Monika Tiffert dopuszcza udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia w przypadku podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 
§ 10
 
 1. Do głównych zadań organizacyjnych wszystkich komórek organizacyjnych należy:
-   realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
-   kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
-   dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
-   zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
-   przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
-   wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
 1. Do podstawowych zadań jednostki organizacyjnej Centrum Synergia Monika Tiffert należy:
-   postawienie diagnozy fizjoterapeutycznej,
-   określenie kierunku leczenia,
-   prowadzenie fizjoterapii indywidualnej lub grupowej,
-   prowadzenie dokumentacji medycznej.
3.      Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
 1. Współdziałanie między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi podmiotu powinno odbywać się w sposób, który zapewni sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 
§ 11
 
 1. W zakresie wskazanym w §. 4 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
 2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także w ustawie z dnia o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Dokumentację udostępnia się w szczególności na wniosek:
a)      pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
b)      podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;      
c)      organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; 
d)     ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; 
e)      organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
f)       zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.           
5.      Dokumentacja medyczna jest udostępniana:           
-   do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;  
-   poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
-   poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.       
6. Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera opłat.
 
§ 12
 
 1. Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w przepisach odrębnych.
 
§13
 
 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Centrum Synergia Monika Tiffert pacjent ma prawo do:
poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
rzetelnej informacji o stanie zdrowia
wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia.
 1. Do obowiązków pacjenta należy:
przestrzeganie regulaminu porządkowego Centrum Synergia Monika Tiffert
przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Centrum Synergia Monika Tiffert
przestrzeganie higieny osobistej
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty
 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Centrum Synergia Monika Tiffert ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika zakładu.
 2. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 3. Kierownik Centrum Synergia Monika Tiffert zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.
 
§ 14
 
1.      Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu i jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych dla osób, których dotyczy.


Chorzów 04.06.2012r.
Zadaj pytanie
Chcesz zadać pytanie
naszym
fizjoterapeutom?
więcej...
 • Ruch Chorzów
 • Gomola Trans Airco
 • SUM
 • Paweł Urbańczyk
 • NZOZ
 • Wyższa Szkoła Bankowka
 • Silesia MTB
 • Corporate Wellness
 • AtakSport
Jesteśmy pierwszą w Chorzowie Katowicach i jedną z nielicznych na Śląsku Prywatną Praktyką Fizjoterapeutyczną. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół fizjoterapeutów. Jesteśmy członkami wielu Towarzystw Naukowych - Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTR). Tworzymy centrum rehabilitacji na najwyższym poziomie, stosujemy najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjoterapii, fizjologii i medycyny. Usprawnianiamy pod względem medycznym, fizycznym i emocjonalnym.