stat4u

Regulamin Centrum Synergia


1. Przed skorzystaniem z usług centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.

2. Centrum Synergia zlokalizowane jest w budynku przy ul. Św. Pawła 11 w Chorzowie,  czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00.

3. W Centrum Synergia wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci i niemowląt, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje lekarskie.

4. Pracownicy Centrum Synergia posiadają uprawnienia oraz kwalifikacje do prowadzenie usług medycznych.

5. Zakup usługi w Centrum Synergia jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Centrum Synergia oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.

6. Usługi w Centrum Synergia są odpłatne.  Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym w rejestracji Centrum oraz na stronie www.centrum-synergia.pl

7. Za usługi świadczone na terenie Centrum Synergia płatności można dokonać gotówką lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.

8. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką bądź przelewem na konto. W obydwu przypadkach kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 3 dni przed terminem zabiegu.

9. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje fizjoterapeutyczne oraz wizyty lekarskie.

10. W razie niemożliwości zgłoszenia się na zabiegi pacjent ma obowiązek poinformowania o tym co najmniej 3 dni wcześniej (np. telefonicznie lub mailowo rejestracja@centrum-synergia.pl).

11. Nie poinformowanie o nieobecności na pierwszej wizycie spowoduje skreślenie pacjenta z pozostałych terminów ( jest to rozumiane jako rezygnacja z zabiegów).

12. Po rozpoczęciu rehabilitacji nie zgłoszenie się na jeden z wyznaczonych terminów i nie powiadomienie także powoduje skreślenie pacjenta z pozostałych wizyt (jest to rozumiane jako rezygnacja z zabiegów).

13. W przypadku rezerwacji cyklu zabiegów przez pacjentów, pobierana zostaje promocyjna opłata za cały cykl zabiegowy (pakiet). Pacjent ma prawo odwołać zabiegi oraz otrzymać zwrot kwot wpłaconych na ich poczet w momencie , gdy anulacja nastąpi najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem cyklu (regulamin sprzedaży i korzystania z pakietów Centrum Synergia)

14. Anulacji można dokonać telefonicznie pod numerem 32 736 60 08, mailowo na adres rejestracja@centrum-synergia.pl  bądź osobiście.

15. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w pkt. 13 Pacjentowi nie przysługuje zwrot wpłaconych kwot.

16. Po rozpoczęciu cyklu zabiegowego Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi.

17. Istnieje możliwość ewentualnego przesunięcia terminów cyklu o czym każdorazowo decyduje Kierownictwo placówki.

18. Wszystkich korzystających z sali obowiązuje strój i obuwie sportowe (najlepiej klapki)

19. Za przedmioty pozostawione w szatni i szafkach Centrum Synergia nie ponosi  odpowiedzialności.

20. Za zgubiony lub uszkodzony kluczyk do szafki, obowiązuje opłata w wysokości 20 pln.

21. Na teren Centrum Synergia nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.

22. Pracownicy Centrum Synergia zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.

23. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący zajęcia.

24. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

25. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: rejestracja@centrum-synergia.pl

26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Centrum Synergia są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.
Zadaj pytanie
Chcesz zadać pytanie
naszym
fizjoterapeutom?
więcej...
  • Ruch Chorzów
  • Gomola Trans Airco
  • SUM
  • Paweł Urbańczyk
  • NZOZ
  • Wyższa Szkoła Bankowka
  • Silesia MTB
  • Corporate Wellness
  • AtakSport
Jesteśmy pierwszą w Chorzowie Katowicach i jedną z nielicznych na Śląsku Prywatną Praktyką Fizjoterapeutyczną. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół fizjoterapeutów. Jesteśmy członkami wielu Towarzystw Naukowych - Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTR). Tworzymy centrum rehabilitacji na najwyższym poziomie, stosujemy najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjoterapii, fizjologii i medycyny. Usprawnianiamy pod względem medycznym, fizycznym i emocjonalnym.