stat4u

Regulamin szkoleń w Centrum Synergia

§1

Zgłoszenie na szkolenie odbywa się przy pomocy wypełnionej i przesłanej karty zgłoszenia na adres rejestracja@centrum-synergia.pl  lub przez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie Staw kolanowy

 

§ 2

Otrzymanie potwierdzenia wpisu na listę kursantów od organizatora jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.

 

§ 3


Uczestnik jest zobowiązany dokonać wpłat w wysokości i terminach określonych w regulaminie.

 

§ 4

Nie dotrzymanie terminów wpłat podanych w zaproszeniu na kurs, bądź nie przesłanie wymaganych dokumentów skutkuje skreśleniem z listy uczestników, a wpłacone środki nie podlegają zwrotowi.

 

§ 5

Zaliczka w kwocie 200zł na poczet szkolenia jest formą rezerwacji miejsca na kursie, i jest ona bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z kursu organizator nie zwraca wpłaconej zaliczki.
 
Dane do przelewu:
mBank
82 1140 2004 0000 3202 4771 4867
w tytule płatności: DIAGNOSTYKA STAWU KOLANOWEGO
Centrum Synergia Monika Tiffert
Ul. Paderewskiego 15/1
41-500 Chorzów

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni do odbycia się kursu, wpłacone środki nie są zwracane.

W przypadku wpłacenia zaliczki i braku wolnych miejsc na kurs, zaliczka zostaje zwrócona w pełnej wysokości.

Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego, w takim przypadku organizator wyraża zgodę na przeniesienie już wpłaconych środków przez kursanta na nową wskazaną osobę

 

Rezygnacje ze szkolenia należy zgłosić pisemnie (pocztą lub przez email).
 

§ 6

W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim uczestnikom.

 

§ 7

W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

 

§ 9

Prowadzący szkolenie mają prawo do przeprowadzania egzaminów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczestników. W uzasadnionych przypadkach certyfikat może nie zostać wydany. Koszty szkolenia nie będą wówczas zwracane. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji za pośrednictwem organizatora.
 

 

§ 10

Faktury są wystawiane przez organizatora po zakończeniu kursu, z datą ostatniego dnia kursu (z datą wykonania usługi) i przesyłane mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca, zgodnie z ustawą o rachunkowości, na podstawie NIP - u podanego w formularzu zgłoszeniowym.
 

§ 11

Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.

 

§ 12

Osoba zgłaszająca wysyłając formularz na adres rejestracja@centrum-synergia.pl  jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swojego wizerunku w celach marketingowych.

 

Zadaj pytanie
Chcesz zadać pytanie
naszym
fizjoterapeutom?
więcej...
  • Ruch Chorzów
  • Gomola Trans Airco
  • SUM
  • Paweł Urbańczyk
  • NZOZ
  • Wyższa Szkoła Bankowka
  • Silesia MTB
  • Corporate Wellness
  • AtakSport
Jesteśmy pierwszą w Chorzowie Katowicach i jedną z nielicznych na Śląsku Prywatną Praktyką Fizjoterapeutyczną. Tworzymy zgrany, doświadczony zespół fizjoterapeutów. Jesteśmy członkami wielu Towarzystw Naukowych - Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS), Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej (PTMS), Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji (PTR). Tworzymy centrum rehabilitacji na najwyższym poziomie, stosujemy najnowsze osiągnięcia z zakresu fizjoterapii, fizjologii i medycyny. Usprawnianiamy pod względem medycznym, fizycznym i emocjonalnym.